Các văn bản về hoạt động hợp tác quốc tế ban hành năm 2013:

1. Quy trình đưa đoàn đi công tác nước ngoài

2. Hướng dẫn các bước làm thủ tục Visa đi công tác nước ngoài

3. Quy trình đón tiếp khách quốc tế

4. Quy trình tổ chức hội thảo

5. Quy trình tiếp nhận và phối hợp xử lý các đề nghị của các đối tác nước ngoài kết hợp với trường làm công tác từ thiện, công tác xã hội

6. Quy trình hướng dẫn vv liên hệ tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài và tiếp nhận gửi giảng viên, sinh viên tham gia các CTHT

7. Quy trình mở chương trình liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Đại học Nguyễn Tất Thành

8. Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các văn bản về hoạt động hợp tác quốc tế ban hành năm 2019:

1. Quyết định ban hành Quy định về Công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

2. Quyết định về việc ban hành Quy trình đưa đoàn đi công tác nước ngoài

3. Quyết định về việc ban hành Quy trình xin visa đi công tác nước ngoài

4. Quyết định về việc ban hành Quy trình Đón tiếp khách Quốc tế

5. Quyết định về việc ban hành Quy trình Tổ chức Hội thảo quốc tế

6. Quyết định về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và phối hợp xử lý các đề nghị của các đối tác nước ngoài làm CTTT,CTXH

7. Quyết định về việc ban hành Quy trình mở Chương trình liên kết với đối tác nước ngoài

Các văn bản về hoạt động hợp tác quốc tế ban hành từ năm 2020:

1. Quyết định Quy định quản lý lưu học sinh học tập tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

2. Quyết định về việc ban hành Quy trình trao đổi sinh viên quốc tế của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các văn bản về hoạt động hợp tác quốc tế ban hành từ năm 2021:

1. Quyết định ban hành Quy định về hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chiến lược phát triển trường:

1. Quyết định về ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2014-2020

2. Chiến lược phát triển Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2014-2020

3. Quyết định về việc ban hành Bảng chỉ tiêu Chiến lược phát triển DH NTT trong giai đoạn 2018-2020

4. Nghị quyết vv ban hành Chiến lược phát triển của DH NTT giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035