• Đạt chuẩn kiểm định cấp Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3978/QĐ-BCT
 • Tập thể lao động xuất sắc có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3977/QĐ-BCT
 • Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày ngày 15/11/2017 – Số 4304/QĐ-BCT
 • Top 10 thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng theo Quyết định số 38, ngày 20/3/2017 Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 • Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương theo Quyết định số 001/16-CATBD, ngày 25/4/2017 Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 • Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cấp
 • Thành tích công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 03/10/2017 – 1484/QĐ-TTg
 • Đạt chuẩn kiểm định cấp Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3978/QĐ-BCT
 • Tập thể lao động xuất sắc có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3977/QĐ-BCT
 • Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày ngày 15/11/2017 – Số 4304/QĐ-BCT
 • Top 10 thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng theo Quyết định số 38, ngày 20/3/2017 Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 • Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương theo Quyết định số 001/16-CATBD, ngày 25/4/2017 Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 • Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cấp
 • Thành tích công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 03/10/2017 – 1484/QĐ-TTg
 • Đạt chuẩn kiểm định cấp Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3978/QĐ-BCT
 • Tập thể lao động xuất sắc có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3977/QĐ-BCT
 • Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày ngày 15/11/2017 – Số 4304/QĐ-BCT
 • Top 10 thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng theo Quyết định số 38, ngày 20/3/2017 Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 • Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương theo Quyết định số 001/16-CATBD, ngày 25/4/2017 Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 • Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cấp
 • Thành tích công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 03/10/2017 – 1484/QĐ-TTg
 • Đạt chuẩn kiểm định cấp Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3978/QĐ-BCT
 • Tập thể lao động xuất sắc có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3977/QĐ-BCT
 • Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày ngày 15/11/2017 – Số 4304/QĐ-BCT
 • Top 10 thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng theo Quyết định số 38, ngày 20/3/2017 Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 • Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương theo Quyết định số 001/16-CATBD, ngày 25/4/2017 Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 • Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cấp
 • Thành tích công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 03/10/2017 – 1484/QĐ-TTg
 • Đạt chuẩn kiểm định cấp Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3978/QĐ-BCT
 • Tập thể lao động xuất sắc có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3977/QĐ-BCT
 • Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày ngày 15/11/2017 – Số 4304/QĐ-BCT
 • Top 10 thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng theo Quyết định số 38, ngày 20/3/2017 Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 • Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương theo Quyết định số 001/16-CATBD, ngày 25/4/2017 Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 • Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cấp
 • Thành tích công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 03/10/2017 – 1484/QĐ-TTg
 • Đạt chuẩn kiểm định cấp Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3978/QĐ-BCT
 • Tập thể lao động xuất sắc có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày 18/10/2017 – Số 3977/QĐ-BCT
 • Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016–2017 do Bộ Công thương cấp ngày ngày 15/11/2017 – Số 4304/QĐ-BCT
 • Top 10 thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng theo Quyết định số 38, ngày 20/3/2017 Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 • Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương theo Quyết định số 001/16-CATBD, ngày 25/4/2017 Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 • Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cấp
 • Thành tích công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 03/10/2017 – 1484/QĐ-TTg
 • 02 chương trình đào tạo song ngành
 • 04 chương trình đào tạo Thạc sĩ
 • 05 chương trình đào tạo liên/ xuyên ngành
 • 05 Khối ngành đào tạo: Sức khỏe; Kinh tế; Kỹ thuật – Công nghệ; Xã hội – Nhân văn; Nghệ thuật – Mỹ thuật
 • 48 chương trình đào tạo Đại học chính quy
 • 100% SV được giới thiệu và tìm được việc làm sau tốt nghiệp
 • 100 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế
 • 500 bài báo ISI/SCOPUS
 • 500 doanh nghiệp ký kết hợp tác với Trường
 • 20000 SV đang theo học
 • Huân chương lao động hạng Nhất
 • Đạt chuẩn kiểm định cấp Cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT
 • Đạt chuẩn 4 sao QS Stars (Anh Quốc)
 • Đạt chuẩn 4 sao của University Performance Metrics (UPM)
 • TOP 5 cả nước về công trình nghiên cứu công bố quốc tế tạp chí Institute for Scientific Information (ISI)
 • 35 đề tài cấp Nhà nước
 • 30 đề tài cấp Bộ và ngang Bộ
 • 27 đề tài cấp Sở
 • 04 đề tài Vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ
 • 01 đề tài nghị định thư
 • 04 đề tài hợp tác quốc tế
 • 648 đề tài cấp Trường
 • 1124 đề tài NCKH của SV
 • 1500 bài báo ISI/SCOPUS