Những con số ấn tượng

  • 02 chương trình đào tạo song ngành
  • 09 chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ
  • 05 chương trình đào tạo liên/ xuyên ngành
  • 16 lĩnh vực đào tạo: Sức khỏe; Nghệ thuật; Nhân văn; Khoa học xã hội và Hành vi; Báo chí và thông tin; Kinh doanh và quản lý; Pháp luật; Khoa học sự sống; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và Chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Du lịch; Môi trường và bảo vệ môi trường
  • 49 chương trình đào tạo Đại học chính quy
  • 100% SV được giới thiệu và tìm được việc làm sau tốt nghiệp
  • 900 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế
  • 2.300 bài báo ISI/SCOPUS
  • 2.000 doanh nghiệp ký kết hợp tác đào tạo với Trường
  • 25.000 sinh viên, học viên đang theo học