Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo kỹ thuật số – Chuỗi cung ứng 2022”