Hội đồng Trường
Ban Giám hiệu
Khoa/Viện/Trung tâm/Phòng ban

Tổ chức Đảng

TS. Trần Ái cầm

Hiệu trưởng

HĐ Khoa học và Đào tạo
Ban Cố vấn
Phụ trách về Đầu tư

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thanh

Phó Hiệu trưởng phụ trách Hội đồng Khoa học, các ngành thuộc khối Sức khỏe.

Phòng hợp tác quốc tế; phòng Quản trị thông tin; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm đào tạo ngắn hạn; Trung tâm ngoại ngữ; Trung tâm văn hoá giáo dục Đức – Nhật; Trung tâm tin học; Viện đào tạo sau đại học; Viện E-Learning.

PGS.TS. Trần Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ; Công tác sáng tạo, khởi nghiệp, thực tập và việc làm cho sinh viên; phụ trách tổ chức Hội đồng học hàm cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Phòng hợp tác quốc tế; phòng Quản trị thông tin; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm đào tạo ngắn hạn; Trung tâm ngoại ngữ; Trung tâm văn hoá giáo dục Đức – Nhật; Trung tâm tin học; Viện đào tạo sau đại học; Viện E-Learning.

TS. Nguyễn Lan Phương

Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học; đào tạo trực tuyến; đào tạo theo nhu cầu xã hội; Đào tạo ngắn hạn; Phát triển văn hoá, giáo dục Đức - Nhật; Đào tạo ngắn hạn các kỹ năng ngoại ngữ, tin học, hợp tác quốc tế; quản trị thông tin; các phần mềm Quản lý

Phòng hợp tác quốc tế; phòng Quản trị thông tin; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm đào tạo ngắn hạn; Trung tâm ngoại ngữ; Trung tâm văn hoá giáo dục Đức – Nhật; Trung tâm tin học; Viện đào tạo sau đại học; Viện E-Learning.

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác sinh viên; đào tạo quốc tế; các dự án EU; công tác phát triển các chương trình đào tạo quốc tế

Phòng hợp tác quốc tế; phòng Quản trị thông tin; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm đào tạo ngắn hạn; Trung tâm ngoại ngữ; Trung tâm văn hoá giáo dục Đức – Nhật; Trung tâm tin học; Viện đào tạo sau đại học; Viện E-Learning.

TS. Hoàng Hữu Dũng

Phó Hiệu trưởng phụ trách mua sắm trang thiết bị; quản lý cơ sở vật chất; trang thiết bị, bố trí phòng làm việc cho các đơn vị; dự án xây dựng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh trật tự, an ninh và an toàn trong trường; hỗ trợ...

Phòng hợp tác quốc tế; phòng Quản trị thông tin; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm đào tạo ngắn hạn; Trung tâm ngoại ngữ; Trung tâm văn hoá giáo dục Đức – Nhật; Trung tâm tin học; Viện đào tạo sau đại học; Viện E-Learning.