TT

Tên chương trình, đề tài Cơ quan, tổ chức, nước hợp tác Năm bắt đầu/Năm kết thúc Kết quả NC trên tạp chí, website

1

Số hóa và tái ngữ cảnh các phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trọng tâm nhằm nâng cao chuẩn đầu ra theo định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh Việt Nam British Council, Birmingham University 2016-2019 Bài báo “An exploratory inquiry of healthcare students’ practicum experience with a digital critical reflection tool” đăng trên tạp chí Journal of Science, Ho Chi Minh City University of Education
2 Kết hợp giảng dạy và học tập: tái quan sát các đối tác giáo dục xuyên quốc gia, từ đó hình thành cộng đồng hợp tác trong thực hành và giảng dạy British Council, Birmingham University 2016-2019 Bài báo “Hành trình tự khám phá thúc đẩy khả năng giao tiếp quốc tế cho sinh viên đại học” trên Tạp chí Khoa học của Đại học Sư phạm TP.HCM
3 Hỗ trợ nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên thông qua phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm Đại học Birmingham City, Anh 2016-2019 Tổ chức 2 hội thảo chuyên môn tại Anh và Việt Nam
4 Khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam Đại học Padova (Ý) và Đại học Salamanca (Tây Ban Nha) 2020 đến 2022 Kết quả nghiên cứu trên website www.labmovie.eu
5 Phát triển cách tiếp cận đào tạo đổi mới xuyên quốc gia cho đào tạo Hóa Dược Liệu Đại học East Anglia (Anh), Hội đồng Anh 2018 – 2019 Tổ chức 2 hội thảo chuyên môn tại Anh và Việt Nam

Xây dựng học liệu giảng dạy E learning ngành Dược của NTTU

Website của dự án: https://vnukhep.wixsite.com/2018

6 Phát triển mô hình liên kết đào tạo sáng tạo và hiệu quả về chương trình giảng dạy các sản phẩm thuộc tự nhiên (Giai đoạn 2) Đại học East Anglia (Anh), Hội đồng Anh 2019 – nay Cho 1 GV của NTTU tập huấn về giảng dạy Dược liệu tại ĐH East Anglia

Xây dựng học liệu giảng dạy E learning ngành Dược của NTTU

Tổ chức 2 hội thảo chuyên môn tại Anh và Việt Nam

7 Digi-DocDigital Doctorate Training Hub Birmingham City University (BCU), Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE), Vietnam National University, University of Education (VNU – UEd), Northeast Normal University, China (NENU), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2021-2024 TBA