Các đề tài nghiên cứu khoa học

34  đề tài cấp Nhà nước

32  đề tài cấp Bộ

34  đề tài cấp Sở

04 đề tài Vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ

01 đề tài nghị định thư

582 đề tài cấp Trường

935 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

2.000 bài báo ISI/SCOPUS

Gần 1.100 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế khác