Các chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT

Các chương trình đào tạo đại học chính quy

Chương trình đào tạo Quản trị khách sạn: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 với tỷ lệ 96% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 với tỷ lệ 88% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Dược học: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 với tỷ lệ 92% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Kiến trúc: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với tỷ lệ 88% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với tỷ lệ 88% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Luật kinh tế: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với tỷ lệ 92% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với tỷ lệ 90% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với tỷ lệ 94% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Quản trị nhân lực: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 90% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Việt Nam học: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 98% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Điều dưỡng: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 92% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 96% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Cử nhân Đông Phương học: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 88% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Cử nhân Thanh nhạc: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 86% số tiêu chí đạt yêu cầu. Đồng thời, đây là chương trình đào tạo cử nhân Thanh nhạc đầu tiên tại Việt Nam tham gia kiểm định

Chương trình đào tạo Bác sĩ Y học dự phòng: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 92% số tiêu chí đạt yêu cầu. Đồng thời, đây là chương trình đào tạo Bác sĩ Y học dự phòng đầu tiên tại Việt Nam tham gia kiểm định

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 94% số tiêu chí đạt yêu cầu.

Chương trình đào tạo Cử nhân Thiết kế nội thất: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 88% số tiêu chí đạt yêu cầu.

Các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin trình độ Thạc sĩ: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với tỷ lệ 94% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 92% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Tài chính – Ngân hàng trình độ Thạc sĩ: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 86% số tiêu chí đạt yêu cầu

Chương trình đào tạo Du lịch trình độ Thạc sĩ: Đạt chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 với tỷ lệ 90% số tiêu chí đạt yêu cầu

Tin tức khácXem thêm