Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học chính quy, Đại học liên thông