Hội thảo Trà Việt Nam – Chất lượng, tính xác thực và truy xuất nguồn gốc