Những con số ấn tượng

Những con số ấn tượng

Thứ sáu, Ngày 17 tháng 03 năm 2017 12:00 am

  • 03  chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ
  • 44  chuyên ngành bậc Đại học
  • 24  chuyên ngành bậc Cao đẳng

thuộc 05 khối ngành: Sức khỏe; Kinh tế; Kỹ thuật - Công nghệ; Xã hội - Nhân văn; Nghệ thuật - Mỹ thuật

  • 20.000  sinh viên đang theo học
  • 95% SV tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay và phù hợp với ngành nghề đào tạo
Tag: