Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ tiếp nhận sách tặng của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh