Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Tham vấn chuyên gia - "Giáo dục khai phóng – Hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại" - Phần 2

Chủ đề "Giáo dục khai phóng – Hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại" - Phần 2