Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Ký hợp tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học với Học viện Khoa học Công nghệ Việt Nam