Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Hội thi Nhảy dân vũ, nhảy cổ động 2019