Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Hội thảo khoa học "Hệ sinh thái nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp công nghiệp tại Việt Nam"